هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20240518

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
3-دی - 1:day /انگلیسی
4-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
5-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
6-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
7-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
8-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
9-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
10-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
11-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
12-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
13-طلایی - 1:golden /انگلیسی
14-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
15-سامی - 1:sami /انگلیسی
16-ایران - 1:iran /انگلیسی 2:persia /انگلیسی
17-طلا - 1:gold /انگلیسی
18-گرد - 1:round /انگلیسی
19-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
20-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
21-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
22-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
23-استیل - 1:steel /انگلیسی
24-نگین - 1:negin /انگلیسی
25-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
26-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
27-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
28-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
29-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
30-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
31-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
32-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
33-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
34-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
35-ندا - 1:neda /انگلیسی
36-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
37-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
38-دست - 1:hand /انگلیسی
39-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
40-گل - 1:flower /انگلیسی
41-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
42-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
43-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
44-پر - 1:feather /انگلیسی
45-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
46-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
47-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
48-کوچک - 1:small /انگلیسی
49-پا - 1:foot /انگلیسی
50-کیف - 1:bag /انگلیسی
51-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
52-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
53-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
54-دستبندست - 1:pairedbracelet /انگلیسی
55-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
56-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
57-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
58-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
59-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
60-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
61-گردنبندطلایی - 1:goldennecklace /انگلیسی
62-بزرگ - 1:big /انگلیسی
63-متنوع - 1:assorted /انگلیسی
64-استیلایرانی - 1:استیل ایرانی /farsi, 2:persiansteel /انگلیسی
65-نه - 1:no /انگلیسی
66-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
67-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
68-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
69-اصیلتریناسامی - 1:اصیل ترین اسامی /farsi,2:اصیلترین اسامی /farsi, 3:originalnames /انگلیسی
70-انگشترست - 1:pairring /انگلیسی
71-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
72-مشکی - 1:black /انگلیسی
73-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
74-نخ - 1:thread /انگلیسی
75-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
76-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
77-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
78-گیره - 1:clamp /انگلیسی
79-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
80-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
81-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
82-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
83-فلزی - 1:metal /انگلیسی
84-متوسط - 1:medium /انگلیسی
85-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
86-سایز - 1:size /انگلیسی
87-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
88-جعبه - 1:box /انگلیسی
89-گردنبندست - 1:pairednecklace /انگلیسی
90-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
91-معمولی - 1:normal /انگلیسی
92-اسی - 1:esi /انگلیسی
93-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
94-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
95-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
96-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
97-تاج - 1:crown /انگلیسی
98-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
99-ساده - 1:simple /انگلیسی
100-تلنگیندار - 1:تل نگیندار /farsi, 2:jeweledhairband /انگلیسی
101-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره